TEKING

Technology-Enhanced knowledge and interaction group

Investigador principal:
Guerrero Roldán, Ana Elena
Àmbit:
Tecnologies de la informació i la comunicació
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC, Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
120310, 120317, 580106
Col·labora amb:
e-Learn Center
  • Aprenentatge en línia, eLearning
  • Avaluació en línia, e-assessment
  • Interacció Humà-Ordinador

L’activitat de recerca del grup TEKING (Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group) se centra en l’àmbit de les tecnologies del coneixement i la seva aplicació en la societat del coneixement, amb especial interès en els processos d’aprenentatge i avaluació millorats per la tecnologia (technology enhanced learning and e-assessment), seguint un enfocament metodològic interdisciplinari.

Més concretament:

  • Estudi teòric dels sistemes de representació del coneixement, que s’emmarca en l’àmbit de la intel·ligència artificial: la recerca de sistemes de representació del coneixement i el raonament per a la modelització de sistemes formals intel·ligents.
  • Estudi de la interacció i experiència d’usuari amb sistemes intel·ligents i amb eines i recursos d’aprenentatge i avaluació millorats per la tecnologia. En particular, l’anàlisi i visualització de dades de l’aprenentatge i l’avaluació millorades per la tecnologia. 
  • Anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació de sistemes intel·ligents en el context de l’enginyeria del coneixement i aplicació de les tecnologies del coneixement a la societat en xarxa, i en particular a l’aprenentatge i l’avaluació millorades per la tecnologia (technology enhaced learning and e-assessment).
  • Anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d’eines i sistemes orientats a la detecció d’autoria de les activitats d’aprenentatge i la verificació de la identitat en entorns d’aprenentatge en línia.

Aprenentatge i assessorament millorats per la tecnologia (Technology-enhanced Learning and Assessment)

Aquesta línia de recerca focalitza l’anàlisi, el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de sistemes d’aprenentatge en línia i assessorament en línia per a avaluar el grau de seguiment i l’adquisició d’habilitats. El disseny d’eines i recursos, i la seva aplicació en contextos educatius, són objecte d’anàlisi per a avaluar la influència i impacte en el procés d’aprenentatge.

Interacció persona-ordinador (Human-computer interaction)

Aquesta línia de recerca inclou dues sublínies:

  1. Tècniques per a analitzar dades i el disseny de la seva visualització perquè siguin útils als usuaris finals amb especial interès en els processos d’aprenentatge i avaluació millorats per la tecnologia (technology enhanced learning and e-assessment).
  2. Anàlisi del disseny d’eines i recursos per a l’aprenentatge en línia i l’assessorament en línia amb l’objectiu d’afavorir l’experiència d’usuari.

Representació i enginyeria del coneixement (knowledge representation and engineering)

Aquesta línia de recerca focalitza l’estudi teòric dels sistemes de representació del coneixement, que s’emmarca en l’àmbit de la intel·ligència artificial, més concretament, la recerca de sistemes de representació del coneixement i el raonament per a la modelització de sistemes formals intel·ligents.