EDUL@B

Research group in Education and ICT

Investigador principal:
Guitert Catasús, Montse
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC
Centre d’adscripció:
Estudis
Col·labora amb:
e-Learn Center
ODS:
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
8 - Treball decent i creixement econòmic
9 - Indústria, innovació i infraestructures
10 - Reducció de les desigualtats
 • Aprenentatge en línia, eLearning
 • Desenvolupament professional continu
 • Qualitat en l'educació
 • Canvi educatiu impulsat per les TIC
 • Aprenentatge al llarg de la vida, formació continua
 • Escenaris emergents d'aprenentatge
 • Metodologies col·laboratives
 • Avaluació en línia, e-assessment
 • Avaluació competencial
 • Competències
 • Disseny tecnopedagògic

El grup de recerca en Educació i TIC Edul@b té com a objectiu investigar els escenaris educatius emergents i les estratègies d’ensenyament i aprenentatge obertes, en línia i flexibles amb l’objectiu de transformar i millorar la pràctica educativa.

Estudiem com les institucions i les organitzacions, els professors i els administradors s’enfronten a escenaris nous i emergents, especialment els que intervenen en les noves tecnologies com una manera d’anticipar-se als canvis i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. Considerem estudiants tant els estudiants de tota la vida i per tota la vida (des de l’escola fins a la jubilació), com els ciutadans i els professionals.

L’educació oberta i els escenaris d’aprenentatge emergents

Treballem a partir d’analitzar, categoritzar i explicar els escenaris d’aprenentatge emergents (formals, no formals i informals) en un context d’aprenentatge obert de cap a cap de la vida, considerant la flexibilitat, la col·laboració i la interacció com a elements fonamentals, i el desenvolupament de competències digitals com una necessitat del ciutadà del segle XXI (focus estudiant-ciutadà).

Desenvolupament professional de professors en l’era digital

A partir del desenvolupament de marcs competencials, estratègics i formatius per a la docència híbrida i en línia, proposem estratègies i accions que ajudin al desenvolupament professional del docent en l’ús i l’aplicació de les tecnologies digitals en un context d’aprenentatge al llarg de la vida (focus docent).

Transformació de les institucions educatives mitjançant les TIC i l’educació en línia: lideratge, gestió i qualitat

Consisteix a identificar elements que permetin influir en les polítiques d’ús de les TIC en l’educació i, més concretament, establir paràmetres i instruments que facilitin la integració de l’aprenentatge en línia en les institucions d’ensenyament superior, amb criteris de qualitat i d’aplicació d’una política d’educació oberta quan escaigui (focus polítiques i institucions).