WINE

Wireless Networks Research Lab

Investigador principal:
Vilajosana Guillén, Xavier
Àmbit:
Tecnologies de la informació i la comunicació
Àmbit d'especialització:
Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial, Salut digital
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Codis UNESCO:
332505, 120317, 120703, 120601, 120304
Col·labora amb:
e-Health Center
ODS:
9 - Indústria, innovació i infraestructures
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
  • Xarxes sense fils
  • Xarxes de comunicacions
  • Edge computing
  • Edge computing
  • Edge computing
  • Sistemes ciber-fisics
  • IoT Internet de les coses
  • IoE Internet de tot

El grup de recerca Wireless Networks (WiNE) és pioner en la recerca i el desenvolupament de tecnologies que milloren la manera com els dispositius capten i comuniquen informació. Aquestes tecnologies són presents en la vida quotidiana per mitjà de telèfons intel·ligents, xarxes domèstiques, vehicles i electrodomèstics connectats. També es poden trobar en els ecosistemes i hàbitats, a les ciutats, carreteres i grans infraestructures, on proporcionen una connectivitat uniforme i funcions de detecció per a recopilar informació, actuar, monitorar i controlar-ne el funcionament. També són presents a la indústria, equipades amb noves generacions de tecnologies sense fils i sensors i activadors de baixa potència, en què la seva informació operativa s’utilitza per a millorar processos i reduir els costos operatius alhora que fa augmentar la sostenibilitat i l’eficiència. El nostre interès principal és ajudar les indústries, les ciutats, els operadors d’infraestructures i les persones en general a beneficiar-se dels objectes ciberfísics amb accés a internet i contribuir a fer més sostenible l’internet de les coses optimitzant-ne alguns aspectes del funcionament i la tecnologia subjacent.

Xarxes industrials d’internet de les coses (IoT) i xarxes de màquina a màquina (M2M)

En aquesta línia de recerca estudiem a fons les xarxes industrials i contribuïm a estandarditzar-les. Les xarxes industrials s’han desenvolupat al marge de la internet tradicional i s’han continuat oferint tradicionalment per cable.

 

El cost i les limitacions operatives de les xarxes cablejades promouen una nova generació de tecnologies de comunicació i estàndards sense fil que canvien el paradigma de la connectivitat en les indústries, ja que els costos operatius es redueixen dràsticament. WiNE se centra des d’una perspectiva pràctica en la convergència d’aquestes tecnologies en la infraestructura actual d’internet (IP habilitat), com ara encaminament, planificació, eficiència energètica, intercanvi de recursos i tècniques d’optimització, per a desenvolupar la base de la comunicació de la internet de les coses (IoT).

9 - Indústria, innovació i infraestructures

Intel·ligència contextual en la internet de totes les coses (IoE)

La computació ubiqua, juntament amb les xarxes sense fil, faciliten l’aparició de la internet de totes les coses, en què els sistemes d’informació, les persones i una àmplia diversitat d’objectes s’interconnecten a la perfecció. Tanmateix, l’accés a la internet de les coses (IoT) planteja reptes pel que fa al rendiment de les dades, el nombre de dispositius, el consum d’energia o el rang de lectura. La major part d’aquests reptes estan relacionats amb el context en el qual se situen els dispositius de comunicació i, per tant, «entendre» aquest context és clau per a millorar el rendiment de la internet de totes les coses (IoE).

 

Entorn d’aquest concepte, aquesta línia de recerca vol extraure informació sensible al context per a millorar les tecnologies de xarxa de l’IoE, com ara RFID, 802.15.4 o altres xarxes de baixa potència. Per mitjà de la informació proporcionada per sensors o paràmetres de radiofreqüència, es fan servir màquines o altres tècniques relacionades amb l’aprenentatge per a afrontar els reptes que planteja actualment l’IoE. L’objectiu és explotar la intel·ligència contextual (individual o col·laborativa) per a millorar la qualitat i la usabilitat de les xarxes esmentades més amunt en el context de les ciutats intel·ligents o en escenaris industrials.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 11 - Ciutats i comunitats sostenibles

Informàtica de frontera (edge computing) i xarxes definides per programari

El grup WiNE se centra en el disseny d’algorismes, arquitectures i solucions tècniques per a millorar l’eficiència en l’ús dels recursos en xarxa en escenaris multiusuari, en els quals l’optimització conjunta dels recursos de comunicació i processament s’ha convertit en una necessitat. Aquesta línia de recerca examina el disseny conjunt de virtualització dels elements de processament en xarxa (VNE i VNR), solucions d’encauament, fragmentació del trànsit de dades, informàtica de frontera de xarxes mòbils (mobile edge computing), etc. També ens centrem en la perifèria de la xarxa 5G, incloent-hi els elements capil·lars de la xarxa definits per la virtualització i el programari per tal de millorar el funcionament de l’última infraestructura de salt.

9 - Indústria, innovació i infraestructures

Mobilitat i gestió de recursos radioelèctrics en les xarxes mòbils 5G

El repte principal de les futures xarxes mòbils (també conegudes com a 5G) és satisfer la demanda creixent de connectivitat i capacitat massives. Tot i que s’ha demostrat que aquests dos objectius s’han d’abordar des d’un enfocament múltiple, la densificació de la xarxa i l’explotació de noves bandes de freqüència són dos possibles factors facilitadors.

 

El grup se centra, entre altres aspectes, en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de les capes de control d’accés al medi (MAC) per a proporcionar mecanismes eficients a les bandes mm-wave, per exemple, descobriment de cel·les, associacions de cel·les i self-backhauling, etc.

9 - Indústria, innovació i infraestructures