NOUTUR

Noves perspectives en turisme i oci

Investigador principal:
Garay Tamajón, Lluís Alfons
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Ciutat i Comunitat, Governança del coneixement, Economia col·laborativa
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
531290, 540102, 630707, 530401
ODS:
8 - Treball decent i creixement econòmic
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
12 - Consum i producció responsables
13 - Acció climàtica
4 - Educació de qualitat
  • Turisme
  • Turisme sostenible
  • TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Producció i consum responsables
  • Societat i territori
  • Sistemes i pràctiques col·laboratives
  • Perspectiva social i inclusió

El grup NOUTUR - Noves perspectives en turisme i oci fa una aproximació dinàmica, experimental i actual a l’anàlisi del turisme i l’oci com a fenòmens amb impactes i trajectòries reals, tot combinant la teoria de les ciències socials amb la recerca empírica especialment orientada a donar respostes d’interès.

Parteix d’una base multidisciplinària sobre el turisme i l’oci com a agents de canvi. S’hi apliquen mètodes de recerca per a desafiar empíricament els mites contemporanis del turisme i l’oci en àrees clau específiques i a escales diferents.

El grup té en compte la necessitat d’una visió oberta, transversal i inclusiva de les transformacions que es produeixen en les destinacions, les organitzacions i les formes de consum turístic a partir de dues forces motrius principals: les TIC i la sostenibilitat. I ho fa ampliant els marcs de referència teòrics i metodològics que s’han fet servir fins ara en aquest àmbit amb la utilització de perspectives epistemològiques emergents.

Anàlisi del turisme i l’oci com a activitats transformadores en les destinacions turístiques

Analitzem l’impacte de les TIC i la sostenibilitat en la planificació i la gestió de les destinacions turístiques, i també les transformacions associades a una nova gestió col·laborativa d’aquestes destinacions. Així, volem analitzar fins a quin punt les dinàmiques col·laboratives (i de plataforma) són innovadores en el turisme o en quina mesura xoquen o es barregen amb els models tradicionals de desenvolupament. Finalment, analitzem les diferents maneres que hi ha d’interpretar els nous models de «compromís» amb la destinació i la creació de capital social.

4 - Educació de qualitat 5 - Igualtat de gènere 8 - Treball decent i creixement econòmic 11 - Ciutats i comunitats sostenibles

Observació de l’emergència de nous models d’organització turística

Estudiem com les TIC i la sostenibilitat canvien les motivacions, les pràctiques, les estructures i els impactes de les empreses turístiques, i també si les empreses participen (o no) en un diàleg amb els diferents grups d’interès i quins són els canals que fan servir. Volem observar l’impacte que això té sobre la seva governança. Finalment, analitzem les noves formes d’emprenedoria i innovació, observant fins a quin punt podem trobar nous perfils basats en els nous models de producció i consum.

12 - Consum i producció responsables 17 - Aliança per a assolir els objectius

Estudi dels canvis en el consum turístic i en el màrqueting que s’hi relaciona

Investiguem l’impacte de les TIC i la sostenibilitat en el consum turístic, i també els fenòmens relacionats amb la col·laboració. Observem fins a quin punt l’economia col·laborativa dona poder als ciutadans o els permet accedir als canals convencionals d’economia de mercat. Analitzem els valors subjacents del fet de participar en iniciatives de consum col·laboratiu i les actituds que es poden atribuir a aquests comportaments.

12 - Consum i producció responsables