GRECIL

Grup de recerca en Cognició i Llenguatge

Investigador principal:
Andreu Barrachina, Llorenç
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC, Ciutat i Comunitat, Salut digital
Centre d’adscripció:
eHealth Center
Codis UNESCO:
610205, 570110, 610404, 610404, 610401, 3207, 570506
Col·labora amb:
e-Health Center
ODS:
3 - Salut i benestar
4 - Educació de qualitat
10 - Reducció de les desigualtats
  • Trastorns del llenguatge
  • Processament del llenguatge
  • Desenvolupament del llenguatge
  • Gestualitat i parla
  • Patologies neurogèniques

El Grup de recerca en cognició i llenguatge (GRECIL) es dedica a l’estudi del processament del llenguatge —concretament a l’adquisició—, l’aprenentatge, l’avaluació, la intervenció, la comprensió i la producció del llenguatge en adults i en infants amb una patologia associada al llenguatge (trastorn del desenvolupament del llenguatge, dislèxia, autisme i patologies neurodegeneratives) o sense. Estudiem els aspectes fonològics, gramaticals, pragmàtics, conceptuals i referencials relacionats amb el processament lingüístic i el desenvolupament d’aquests processos en infants i en adults, i també la intel·ligibilitat de les seves produccions orals. Amb aquesta finalitat, utilitzem diverses metodologies descriptives i experimentals.

El Grup de recerca en cognició i llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està adherit al Neurodevelop eHealth Lab de l’eHealth Center.

 

Processament lèxic i morfosintàctic en temps real dels infants amb trastorn específic del llenguatge (TEL)

 

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat 10 - Reducció de les desigualtats

Aprenentatge implícit (statistical learning) en infants amb trastorn específic del llenguatge (TEL)

Aquesta línia de recerca se centra a conèixer com els nens amb trastorn específic del llenguatge (TEL) adquireixin el llenguatge. El vocabulari i la gramàtica es comprometen en diferents sistemes neuronals (Ullman, 2001, 2004; Ullman et al., 1997). Aquests sistemes distingeixen fonamentalment el sistema lexical, en el qual es diposita la informació fonològica i els seus significats associats, i el sistema gramatical, que computa els significats de formes complexes utilitzant les regles gramaticals. Segons el model declaratiu/procedimental del llenguatge, aquests dos tipus de processaments es manegen per mitjà de dos sistemes diferents: el sistema declaratiu per al lexicó i el sistema procedimental per a la gramàtica. Els infants amb TEL són molt heterogenis perquè presenten dificultats tant en el lèxic com en la gramàtica.

Aquest projecte analitza com el sistema declaratiu afecta els problemes en l’aprenentatge del lèxic, i com el sistema procedimental afecta els problemes en l’aprenentatge de la gramàtica en aquesta població.

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat 10 - Reducció de les desigualtats

Trastorns de l’espectre autista, bilingüisme i tecnología

Aquesta línia de recerca té l’objectiu d’analitzar l’ús, la preferència de llengua i l’aprenentatge de vocabulari en diferents contextos lingüístics (monolingües i bilingües) i segons el tipus d’aprenentatge (per mitjà de la interacció personal o de la interacció amb la tecnologia) en persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA). Segons dades estadístiques, 1 de cada 68 persones són diagnosticades de TEA. El bilingüisme i l’ús de la tecnologia no s’ha estudiat de manera sistèmica en aquest tipus de població. S’espera que el bilingüisme, l’ús de la tecnologia i la llengua de preferència representin un benefici més gran i més avantatge per a les persones amb TEA en l’ús i l’aprenentatge d’una segona llengua o d’una llengua estrangera en comparació de persones sense TEA. Les llengües d’estudi són el castellà, el català i l’anglès. Els resultats d’aquesta recerca contribuiran a aportar nou coneixement en la literatura científica existent, i permetran aprofundir en el debat sobre l’aprenentatge d’altres llengües en les patologies de la comunicació i del llenguatge.

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat

Integració audiovisual de la parla en infants amb trastorn específic del llenguatge (TEL)

Aquesta línia de recerca se centra en infants bilingües (català-castellà) amb trastorn específic del llenguatge (TEL), amb l’objectiu d’observar si en tasques de reconeixement de paraules presentades de manera auditiva, audiovisual o sobrearticulada, manifesten un patró de mirada i de rendiment diferent en comparació de grups de control, fent ús de la tècnica de registre de moviments oculars. També ens interessa saber com les dificultats fonològiques i lèxiques poden afectar la integració audiovisual de la parla i si hi ha diferències en processar paraules en la llengua predominant.

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat

Estudi de les habilitats pragmàtiques en el desenvolupament típic i patològic del llenguatge

Aquesta línia de recerca incideix en la recerca de tres àrees. La primera estudia el desenvolupament infantil de la integració del gest i la parla com una unitat multimodal del llenguatge, i també el seu efecte positiu en les habilitats lingüístiques dels infants. La segona se centra en la validació de la prova d’avaluació PLEASE, que explora les habilitats pragmàtiques (entre altres, la integració gest-parla, les inferències o l’humor) en infants amb patologies del llenguatge. I la tercera estudia la intervenció sociocomunicativa (pragmàtica) i lingüística en l’entorn natural de l’infant amb patologies del desenvolupament del llenguatge.

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat

Estudi de la intel·ligibilitat en patologies neurogèniques

Aquesta línia de recerca consta de tres vessants. D’una banda, la recerca es focalitza en el desenvolupament d’un tractament dual de la parla en pacients amb atròfia multisistèmica (MSA). De l’altra, se centra en els efectes de dos tractaments intensius, LSVT-LOUD i LSVT-ARTIC, en la intel·ligibilitat d’individus amb malaltia de Parkinson de parla anglesa. I en el tercer vessant, s’examinen les característiques acústiques d’infants amb paràlisi cerebral de parla anglesa i francesa, i la seva relació amb percepcions d’intel·ligibilitat, i també els efectes del tractament speech systems intelligibility treatment (SSIT) sobre aquestes dues variables.

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat