GlobaLS

Laboratori d'Estudis Literaris Globals

Investigador principal:
Roig Sanz, Diana
Àmbit:
Arts i Humanitats
Àmbit d'especialització:
Llengües i cultures
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
  • Novel·la global
  • Sociologia de la traducció

El grup Global Literary Studies Research Group (GlobaLS) se centra en l’estudi de la història literària amb una perspectiva global, que entenem com un enfocament de recerca que es fixa en fenòmens culturals i literaris transfronterers més enllà del marc nacional. D’acord amb això, aquest grup té quatre objectius científics principals:

  1. Revisar marcs teòrics existents que tractin sobre la noció de global per tal d’aprofundir en la seva aplicació dins dels estudis literaris, considerant noves unitats analítiques com ara ciutats, regions, rius, mars i oceans.
  2. Promoure l’estudi global de literatura amb una perspectiva interdisciplinària dins de les humanitats i les ciències socials.
  3. Contribuir a l’anàlisi de processos, llocs i actors literaris a una escala local i global per mitjà de diferents estudis de cas.
  4. Contribuir a l’avanç de l’estudi global de literatura utilitzant anàlisis macrohistòriques i microhistòriques i eines computacionals dins d’un marc d’humanitats digital. Aquests objectius científics es provaran mitjançant un focus de recerca triple: entorns literaris globals, la novel·la global i els fluxos de traducció globals.

Entorns literaris globals

 

 

La novel·la global

Aquesta línia de recerca se centra en la novel·la amb una perspectiva global. Fixant-se en la història global del gènere mitjançant l’estudi de períodes i espais literaris transnacionals crucials, l’objectiu és investigar l’emergència i les transformacions de la novel·la moderna i contemporània en les seves articulacions arreu d’Europa i el món.

 

L’àmbit de la recerca inclou la història i la teoria literàries comparades, i va de l’anàlisi transnacional de la història de la novel·la considerada en la seva llarga durada, amb una especial atenció al problema del canvi històric, a les anàlisis de la novel·la i les representacions de l’espai, amb l’avaluació de nous trops, formes i trames de la novel·la global. Aquesta línia de recerca també contribueix als debats contemporanis sobre el lloc de la novel·la dins dels cànons i models teòrics de la literatura mundial, al mateix temps que manté una perspectiva crítica sobre el rol atribuït a la novel·la en els processos històrics i les narratives de globalització.

Fluxos de traducció globals

Aquesta línia de recerca se serveix d’estudis transfronterers i la seva crítica a una lent de recerca centrada en la nació i s’ocupa del tractament de la circulació, les mediacions i els mediadors relacionats amb fluxos de traducció literària globals i els seus actors i entitats transnacionals (traductors, editors, agents literaris, institucions i fires de llibres). Molts estudis sobre traducció i mediació cultural encara afavoreixen les grans metròpolis de París, Londres i Nova York com a centres de producció cultural. Tanmateix, altres ciutats i megaciutats que no són centres globals de cultura també tenen escenes de traducció dinàmiques, com ara Buenos Aires, Trieste, Ciutat del Cap i Lahore. Així, doncs, aquesta línia de recerca se centra en aquests altres punts de traducció dinàmics per tal de repensar el paper de les principals literatures nacionals i configuracions regionals més àmplies, com també el lloc que tenen literatures més petites i la manera com es relacionen amb el món global. La literatura comparada, els estudis de literatura mundial i els estudis de traducció generalment s’han centrat en les llengües principals o, en el millor dels casos, en relacions entre les literatures principals i les perifèriques, però encara s’ha de fer molta recerca sobre els intercanvis literaris entre literatures perifèriques. En aquest sentit, aquesta línia de recerca vol abandonar el focus en els centres «innovadors» i les perifèries «imitadores» i procura estudiar zones de traducció noves o menys conegudes i els processos d’intercanvi cultural a mesura que es desenvolupen.