GADE

eGovernança: administració i democràcia electrònica

Investigador principal:
Cardenal Izquierdo, Ana Sofía
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Dret, Política i Internet
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
590212, 590901, 590904, 590505, 591002, 590506
ODS:
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
10 - Reducció de les desigualtats
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
  • TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Participació política
  • Política
  • Política

L’activitat de recerca del grup de recerca eGovernança: administració i democràcia electrònica (GADE) s’ha desenvolupat seguint les tres línies de recerca que l’identifiquen:

  1. Informació política i TIC.
  2. Participació electrònica.
  3. Govern electrònic.

En les tres línies de recerca s’han aconseguit resultats científics que han merescut ser publicats en revistes acadèmiques internacionals, s’ha aconseguit participar en projectes de recerca o convenis competitius, s’han defensat tesis doctorals i s’han dut a terme diverses activitats.

Informació política

Analitzar la influència del consum d’informació política a la xarxa en la fixació de l’agenda política i en les actituds polítiques dels ciutadans.

16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Participació electrònica

Identificar les variables sociodemogràfiques dels participants i analitzar les claus de la participació electrònica.

4 - Educació de qualitat 5 - Igualtat de gènere 10 - Reducció de les desigualtats 11 - Ciutats i comunitats sostenibles 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Administració electrònica

Règim jurídic de l’ús dels mitjans electrònics a les administracions; efectes de les TIC en l’organització de les administracions públiques.

11 - Ciutats i comunitats sostenibles 16 - Pau, justícia i institucions sòlides 12 - Consum i producció responsables