Feed2Learn

Feedback and assessment To Learn in online learning environments

Investigador principal:
Guasch Pascual, Teresa
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
580107, 610401, 580302, 610204
Col·labora amb:
e-Learn Center
ODS:
4 - Educació de qualitat
10 - Reducció de les desigualtats
  • Avaluació en línia, e-assessment
  • Aprenentatge en línia, eLearning
  • Metodologies col·laboratives
  • Competències
  • Aprenentatge al llarg de la vida, formació continua
  • Educació inicial de professorat

Feed2Learn focalitza la recerca en la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge des d'una perspectiva psicoeducativa, en entorns que fan un ús intensiu de la tecnologia o en entorns virtuals, en tots els nivells educatius i en diferents contextos que comporten un aprenentatge al llarg de la vida.

Concretament, se centra en tres eixos clau del procés d'ensenyament-aprenentatge i que són complementaris entre ells:

1. El retorn (feedback) i l'avaluació com a motor de l'aprenentatge i, en concret, en els processos d'escriptura, entenent que, en els entorns virtuals amb comunicació asíncrona, l'escriptura es converteix en un indicador d'aprenentatge.

2. L'anàlisi de la interacció com a element que contribueix al desenvolupament de competències per aprendre.

3. La formació dels docents.

Els resultats reverteixen directament en la millora de la docència i específicament en la millora de l'aprenentatge en entorns virtuals.

 

L'efecte del retorn en l'escriptura col·laborativa

L'objecte d'estudi d'aquesta línia de recerca és la identificació del retorn (feedback) més efectiu en un entorn virtual. S'entén que l'escriptura és una eina d'aprenentatge i que, per tant, és mitjançant aquesta pràctica que l'estudiant pot construir coneixement. En aquest sentit, el retorn del docent o dels companys (peer feedback) és una ajuda educativa per contribuir a la millora del procés d'escriptura.

 

4 - Educació de qualitat

Avaluació formativa i retorn (feedback)

Aquesta línia vol generar indicadors que contribueixin a millorar l'avaluació de l'aprenentatge en entorns virtuals, entenent que l'avaluació i el retorn mediatitzen la manera com s'ensenya i s'aprèn: habilitats metacognitives i d'autoregulació per part dels estudiants, personalització del retorn en entorns virtuals massius, càrregues del docent quan avalua, i implantació del retorn durant el procés d'ensenyament-aprenentatge i als seus canals (vídeo, àudio, text escrit...).

 

4 - Educació de qualitat

Formació de professorat

Aquesta línia de recerca se centra en l'anàlisi i el desenvolupament de les competències docents en entorns virtuals d'aprenentatge (metodologies, implantació de canvis en la pràctica docent, etc.).

 

4 - Educació de qualitat

Interacció en entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge

Anàlisi de l'intercanvi comunicatiu (interacció) entre docent i estudiants en entorns virtuals

 

4 - Educació de qualitat