Cognitive NeuroLab

Cognitive NeuroLab

Investigador principal:
Redolar Ripoll, Diego
Àmbit:
Ciències de la salut
Àmbit d'especialització:
Salut digital
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
2490, 2490, 610601
ODS:
3 - Salut i benestar
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
  • Estimulació cerebral no invasiva
  • Presa de decisions

El grup de recerca Cognitive NeuroLab estudia els mecanismes neurals subjacents a diferents processos cognitius mitjançant l’ús de tècniques d’estimulació cerebral no invasiva (NIBS). Les tres principals línies de recerca són:

  • La dissociació funcional de dos sistemes neurals crítics en el control cognitiu, modulant-ne l’excitabilitat mitjançant NIBS, amb la finalitat d’aprofundir en les bases neurals de diversos processos vinculats amb el control cognitiu, com la interferència emocional sobre la memòria de treball, la presa de decisions i la teoria de la ment.
  • La millora, l’estimulació i la rehabilitació d’aquestes funcions cognitives en trastorns neurodegeneratius.
  • L’ús de les NIBS en l’estudi de les bases neurals de diferents aspectes de la conducta alimentària i en el tractament de patologies relacionades, com l’obesitat i l’anorèxia.

Aquest grup de recerca UOC forma part del grup de recerca SGR "Cognitive Neuroscience and Applied Data Science Lab”, amb referència "2021 SGR 01434.

Ús de l’estimulació cerebral no invasiva sobre el control d’ingestió de menjar en pacients amb obesitat

La present línia de recerca està centrada en l’aplicació d’una tècnica d’estimulació cerebral no invasiva, l’estimulació transcranial per corrent directa (ETCD), com a eina per a la modulació dels patrons neurocognitius alterats en pacients amb obesitat. L’objectiu és afavorir l’autocontrol i reduir la ingesta i millorar així l’adherència dietètica amb la consegüent pèrdua ponderal i el manteniment d’aquesta pèrdua a mitjà i llarg termini.

Dissociació funcional entre el còrtex prefrontal dorsolateral i el ventrolateral: presa de decisions, teoria de la ment i interferència emocional en la memòria de treball

En els processos de control cognitiu intervenen dos sistemes neurals principals amb funcions diferenciades: un sistema dorsal, que inclou l’escorça prefrontal dorsolateral, i un sistema ventral, que inclou l’escorça prefrontal ventrolateral. Aquest projecte vol aprofundir en la dissociació d’aquests dos sistemes mitjançant l’aplicació d’estimulació magnètica transcranial (EMT), per tal de caracteritzar les bases neurals de tres processos vinculats amb el control cognitiu:

- La interferència emocional sobre la memòria de treball

- La presa de decisions de risc

- La teoria de la ment.

Reducció de l’addicció al tabac mitjançant tècniques d’estimulació cerebral no invasiva

L’addicció al tabac sovint es caracteritza per un control cognitiu disfuncional, un poderós impuls de recompensa i un procés de presa de decisions alterat. La present línia de treball té com a objectiu estudiar la capacitat de l’estimulació transcranial per corrent directa (ETCD) per a modificar els patrons neurocognitius alterats en l’addicció al tabac. L’objectiu final és dissenyar un tractament encaminat a augmentar l’autocontrol en consumidors habituals de tabac, reduir l’ansietat provocada per l’abstinència i reduir o eliminar el consum de nicotina.

Estimulació i rehabilitació de les alteracions cognitives, emocionals i conductuals en malalties neurodegeneratives

Línia de recerca centrada en el potencial terapèutic de les tècniques d’estimulació cerebral no invasiva com a nova aproximació per a la millora de les alteracions cognitives, emocionals i conductuals en pacients amb malaltia de Parkinson i de Huntington. En aquesta línia de recerca s’explora el potencial terapèutic tant de l’estimulació magnètica transcranial (EMT) com de l’estimulació transcranial per corrent directa (ETCD) amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels pacients.