Feed2Learn

Feedback and assessment To Learn in online learning environments

Investigador principal:
Guasch Pascual, Teresa
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
580107, 610401, 580302, 610204
Col·labora amb:
e-Learn Center
ODS:
4 - Educació de qualitat
10 - Reducció de les desigualtats
  • Avaluació en línia, e-assessment
  • Aprenentatge en línia, eLearning
  • Metodologies col·laboratives
  • Competències
  • Aprenentatge al llarg de la vida, formació continua
  • Educació inicial de professorat

Feed2Learn focaliza su investigación en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, desde una perspectiva psicoeducativa, en entornos que hacen un uso intensivo de la tecnología o entornos virtuales, en todos los niveles educativos y en diferentes contextos que requieren un aprendizaje a lo largo de la vida.

Concretamente, se centra en tres ejes clave del proceso de enseñanza-aprendizaje y que son complementarios entre ellos:

 

  1. el retorno (feedback) y la evaluación como motor del aprendizaje y, en concreto, en los procesos de escritura, entendiendo que en los entornos virtuales con comunicación asíncrona la escritura se convierte en un indicador de aprendizaje;
  2. el análisis de la interacción como elemento que contribuye al desarrollo de competencias para aprender, y
  3. la formación de los docentes.

Los resultados revierten directamente en la mejora de la docencia y específicamente en la mejora del aprendizaje en entornos virtuales.

L’efecte del retorn en l’escriptura col·laborativa

L’objecte d’estudi d’aquesta línia de recerca és quin és el retorn (feedback) més efectiu en un entorn virtual. Entenem l’escriptura com una eina d’aprenentatge i, per tant, és per mitjà de l’escriptura que l’estudiant pot construir coneixement. En aquest sentit, el retorn del docent o dels companys (peer feedback) és una ajuda educativa per a contribuir a la millora del procés d’escriptura.

4 - Educació de qualitat

Avaluació formativa i retorn (feedback)

Aquesta línia vol generar indicadors que contribueixin a millorar l’avaluació de l’aprenentatge en entorns virtuals, entenent que l’avaluació i el retorn mediatitzen la manera com s’ensenya i s’aprèn: habilitats metacognitives i d’autoregulació per part dels estudiants, personalització del retorn en entorns virtuals massius, càrregues del docent quan avalua, implantació del retorn durant el procés d’ensenyament i aprenentatge i canals del retorn (vídeo, àudio, text escrit).

4 - Educació de qualitat

Formació de professorat

Aquesta línia de recerca se centra en l’anàlisi i el desenvolupament de les competències docents en entorns virtuals d’aprenentatge (metodologies, implantació de canvis en la pràctica docent, etc.).

4 - Educació de qualitat

Interacció en entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge

Anàlisi de l’intercanvi comunicatiu (interacció) entre el docent i els estudiants en entorns virtuals.

4 - Educació de qualitat